Trạng thái:
Đang chuyển nhượng
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
34
Số căn:
1.152
Quy mô:
25,295 m²
Mật độ xây dựng:
40%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang chuyển nhượng
Số Block:4 Số tầng:34
Quy mô:25,295 m² Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1.152 Ngày hoàn thành:07/2017
?>
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang chuyển nhượng
Số Block:4
Số tầng:34
Quy mô:25,295 m²
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1.152
Ngày hoàn thành:07/2017